Valmentajan ja kouluttajan työssäni yhdistän NLP:n menetelmiä monen vuoden kokemukseeni muutosjohtamisen, yritysviestinnän sekä liiketoiminnan kehittämisen parissa.  Erilaisilla fasilitoiduilla työpajoilla sekä toiminnallisilla harjoituksilla saadaan lisättyä henkilökohtaisia oivalluksia sekä osallistavaa yhteistyötä.

NLP eli Neuro Linguistic Programming

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

Ihmiset toimivat pitkälti automatisoitunein miellestrategioin ja toimintamallein. Osa vakiintuneista toimintamalleista on toimivia ja eteenpäin vieviä, osa taas haitallisia ja kuormittavia. Vähemmän toimivia malleja on mahdollista treenata paremmiksi konkreettisilla ja käytännönläheisillä harjoituksilla.

 

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka:

  • Voi muuttaa omaa ajatteluaan
  • Luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys
  • Opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
  • Hallitaan omia tunnetiloja
  • Muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
  • Motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten
  • Tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan
  • Muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

Miten koemme asiat? Miten organisoimme mieltämme?

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

Miten ilmaisemme itseämme muille? Sanat, eleet, vuorovaikutus.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Millaista on toistuva, automatisoitunut käytöksemme, joka ohjaa meitä eri tilanteissa?

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme. NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

NLP perustuu huipputaitojen mallittamiseen. Sen teoreettinen tausta perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteisiin sekä kognitiivisen psykologiaan.

NLP kertoo, miten se tehdään

NLP tarjoaa työkaluja muutosten aikaansaamiseksi – niin henkilökohtaisella tasolla kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Opi näitä toimivia ja tehokkaita menetelmiä Rohkean Reetan (NLP Trainer) valmennuksissa.

Seuraava NLP Practitioner -koulutus käynnistyy 17.8.2023 Turussa ja verkossa – voit siis osallistua mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa.

Lue lisää Suomen NLP-yhdistyksen verkkosivuilta.