Osallistavat, innostavat ja näkökulmien kehittämiseen haastavat työpajat, valmennukset ja luennot (nyt kaikki virtuaalisesti). Konkreettisia ja helposti arkeen vietäviä työkaluja muutosprosessien ja kehittymisen edistämiseksi. Lisää henkilökohtaisia voimavaroja sekä sujuvaa yhteistyötä.

Työelämän muutokset ja vaatimukset asettavat ihmisten jaksamisen koetukselle. Joka päivä pitäisi antaa parhaansa työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kuitenkin jatkuva muutostilanne ja uuteen sopeutuminen vievät voimavaroja. Oma jaksaminen on koetuksella ja yhteistyö tiimissä saattaa aiheuttaa ristiriitoja.

Mitä jokainen voi tehdä omien voimavarojen ja rohkeuden lisäämiseksi?

Rohkeushypyn osallistavat työyhteisövalmennukset lisäävät jokaisen henkilökohtaisia voimavaroja ja rohkeutta auttaen ihmisiä ja työyhteisöjä löytämään mahdollisuuksia työelämän muutoksissa. Valmennuksissa lisätään luottamusta omiin vahvuuksiin ja kykyihin, opetellaan kohtaamaan ja käsittelemään muutostilanteiden herättämiä epävarmuuden tunteita sekä harjoitetaan ajatuksia kohti positiivisia ja rakentavia malleja.

Valmennusten konkreettisilla ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä ihmiset ja organisaatiot löytävät itsestään piileviä vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytävät tasapainoa ja luottamusta muuttuvassa maailmassa. Kun omat voimavarat ovat tasapainossa, yhteys muihin ihmisiin paranee ja vuorovaikutus ja viestintä ovat vaikuttavampaa.

HUOM! Tällä hetkellä kaikki valmennukset mahdollista toteuttaa virtuaalisessa ympäristössä.

Suunnitellaan yhdessä juuri teidän työyhteisöllenne sopiva kokonaisuus alla olevien teemojen ympäriltä:

Lue asiakkaideni kokemuksia valmennuksista.

Tutustu myös Tulevaisuuden työyhteisötaidot -valmennuskokonaisuuteen.

Asiakasyritykseni kertovat

Lisää voimavaroja ja rohkeutta muutosten maailmassa -valmennus

Reetta veti meille ”Lisää voimavaroja ja rohkeutta muutosten maailmassa” -valmennuksen, joka tarjosi työkaluja arjen- ja työpäivän hallintaan. Valmennus herätti, innosti ja kylvi muutoksen siemenen. Kokonaisuus oli hyvin suunniteltu asiantuntijatyötä tekeville ja tarjosi useita erilaisia ratkaisuja ajankäytön ja voimavarojen hallintaan sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen. Reetan esiintymistapa on innostava ja sopivan rento. Hän vakuutti asiantuntijuudellaan ja sai osallistujat tosissaan pohtimaan omia toiminta- ja ajatustapoja.

Annika Myrsky, Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija, Sitowise Oy

***

Sujuvaa yhteistyötä erilaisuutta hyödyntäen -valmennus

Reetta piti asiantuntijatiimillemme ‘Sujuvaa yhteistyötä erilaisuutta hyödyntäen’ -valmennuksen. Valmennus oli tosi toimiva kokonaisuus, jossa oli ajatusten herättelyä ja omaa osallistumista sopivassa suhteessa.

Reetta on persoonana kaikkia innostava ja myös itsensä likoon laittava valmentaja. Omien kokemuksien tuomat esimerkit luovat valmennuksen aidosti mukaansatempaavaksi kokonaisuudeksi. Voin suositella lämpimästi Reettaa valmentajana.

Marika Svärd, HR Director, Staria

Lue lisää asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kokemuksia täältä.

Johtajana muutoksessa -valmennus

Organisaatioiden tulee tukea työelämän muutosta uudistamalla rakenteita sekä johtamis- ja yrityskulttuuria. Avainasemassa on johtamiskulttuuri, jossa ihmisiin luotetaan ja annetaan vapautta, päätöksenteko hajautetaan yhä laajemmalle ja sallitaan luova kokeilukulttuuri. Johtajan tärkeimmäksi rooliksi muodostuu avoimen ilmapiirin ja luottamuksen rakentaminen, ison kuvan visiointi, ihmisten motivointi ja muutoksessa tukeminen.

Tämän valmennuksen avulla tuetaan johtajia ja esimiehiä edesauttamaan uudenlaista työympäristöä omalla toiminnallaan. Kaiken keskiössä on johtajan henkilökohtaisten voimavarojen vahvistaminen.

Valmennuksen avulla:

 • Kirkastat ja löydät omat vahvuutesi ja voimavarasi, jotka ovat hyvinvointisi sekä johtajana menestymisesi avaintekijät
 • Lisäät hallinnan ja tyytyväisyyden tunnetta elämässäsi ja työssäsi
 • Saat toimivia malleja viestintään ja vuorovaikutukseen
 • Opit luomaan ja ylläpitämään avointa ilmapiiriä sekä luottamusta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin
 • Opit, miten kehitykselle välttämättömät muutostilanteet tehdään mahdollisimman sujuviksi ja ihmisten hyvinvointia tukeviksi
 • Opit motivoimaan sekä itseäsi että muita kohti yhteisiä visioita ja tavoitteita
 • Opit antamaan kehitykselle välttämätöntä palautetta luottamusta rakentaen
 • Opit käsittelemään konfliktitilanteet niin, etteivät ne riko luottamusta

Itseohjautuva asiantuntija -valmennus

Itseohjautuvuuden lisääntyessä, ihmisillä tulee olla valmiuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä ja johtaa itseään ja omaa työpanostaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti.

Tämä vaatii oman elämänsä hallintaa, tervettä itseluottamusta ja omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa tunnistamista. Vain näin ihminen pystyy olemaan rohkea, luova, tasapainoinen ja hyvinvoiva jatkuvan muutoksen ja sen herättämän epävarmuuden tunteen keskellä.

Tämän valmennuksen avulla tuetaan asiantuntijoita toimimaan uudenlaisessa työympäristössä, jossa tulee olla valmiuksia yhä enemmän luovaan innovointiin, ideointiin, kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä sujuviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Kaiken keskiössä on asiantuntuntijan henkilökohtaisten voimavarojen vahvistaminen.

Valmennuksen avulla:

 • Kirkastat ja löydät omat vahvuutesi ja voimavarasi, jotka ovat menestyksesi ja hyvinvointisi avaintekijät
 • Opit luomaan ja ylläpitämään luottamuksellisia vuorovaikutussuhteita, joiden ansiosta yhteistyö muiden kanssa paranee ja sujuvoituu
 • Opit asettamaan tavoitteita niin, että ne myös saavutetaan
 • Löydät keinoja motivoida itseä ja muita
 • Saat konkreettisia työkaluja, joilla voit johtaa itseäsi ja hallita aikaasi tehokkaammin ja kokonaishyvinvointiasi edistäen
 • Lisäät hallinnan ja tyytyväisyyden tunnetta elämässäsi ja työssäsi
 • Saat toimivia malleja viestintään ja vuorovaikutukseen

Hyvinvoiva ja tasapainoinen työntekijä -valmennus

Ihmisten tulee tietoisesti panostaa omaan hyvinvointiinsa sietääkseen epävarmuutta ja saavuttaakseen luottamuksen omiin kykyihinsä muuttuvassa työelämässä. Tähän kuuluu mm. itseluottamus, hallinnan tunteen lisääminen ja omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen sekä hyödyntäminen.

Tämän valmennuksen avulla tuetaan työntekijöitä toimimaan uudenlaisessa työympäristössä, jossa tulee olla valmiuksia yhä enemmän luovaan innovointiin, ideointiin, kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun sekä sujuviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin. Kaiken keskiössä on työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen vahvistaminen.

Valmennuksen avulla:

 • Kirkastat ja löydät omat vahvuutesi ja voimavarasi, jotka ovat menestyksesi ja hyvinvointisi avaintekijät
 • Itseluottamuksesi lisääntyy ja koet onnistumiset sinulle mahdollisiksi
 • Opit käyttämään ja suojaamaan energiatasojasi
 • Saat konkreettisia työkaluja, miten voit saavuttaa tyytyväisyyden elämässäsi ja työssäsi
 • Opit asettamaan tavoitteita niin, että ne myös saavutetaan
 • Saat konkreettisia työkaluja, joilla voit johtaa itseäsi ja hallita aikaasi tehokkaammin ja kokonaishyvinvointiasi edistäen
 • Lisäät hallinnan ja tyytyväisyyden tunnetta elämässäsi ja työssäsi

Asiakkaan aaltopituudelle –valmennus

Asiakaskohtaamisen onnistumisen ratkaisee kyky luoda luottamuksellinen ja rento ilmapiiri. Myyjän tai asiakaspalvelijan tulee osata kohdata asiakas niin, että hän kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi. Tämä vaatii erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä avointa ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa.  Näin on helpompaa tunnistaa asiakkaan todelliset tarpeet ja löytää niihin parhaat mahdolliset ratkaisut.

Tämän valmennuksen avulla tuetaan myynti- ja asiakaspalvelutilanteiden onnistumista sekä vahvistetaan myyjän tai asiakaspalvelijan itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Kaiken keskiössä on myyjän tai asiakaspalvelijan henkilökohtaisten voimavarojen vahvistaminen.

Valmennuksen avulla:

 • Kirkastat ja löydät omat vahvuutesi ja voimavarasi, jotka ovat menestyksesi ja hyvinvointisi avaintekijät
 • Ymmärryksesi ihmisten erilaisista toiminta- ja vuorovaikutustyyleistä lisääntyy
 • Opit luomaan ja ylläpitämään avointa ilmapiiriä sekä luottamusta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin
 • Opit miten pääset nopeasti samalle aaltopituudelle asiakkaan kanssa
 • Opit laajentamaan omaa näkökulmaasi sekä asettumaan asiakkaan asemaan
 • Asiakaskohtaamisista tulee sujuvampia ja tuloksellisempia

Innostavaa yhteistyötä erilaisuutta hyödyntäen -valmennus

Luovuus ja innovointi ovat yritysten menestyksen avaintekijöitä tulevaisuudessa. Molemmat tarvitsevat toteutuakseen toimivia tiimejä ja sujuvaa yhteistyötä, joissa ihmisten erilaisuus pystytään hyödyntämään ideoinnin polttoaineena.

Tutkimusten mukaan suurin osa työpaikan ongelmista johtuu kuitenkin ihmisten välisistä vuorovaikutusongelmista. Tämän valmennuksen avulla ihmisten erilaisuus valjastetaan yhteistyön rikastajaksi ja yrityksen menestyksen todelliseksi voimavaraksi.

Valmennuksen avulla:

 • Opit tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään omia käyttäytymis-, ajattelu- ja toimintamallejasi
 • Opit tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään muiden erilaisia käyttäytymis-, ajattelu- ja toimintamalleja
 • Opit laajentamaan omaa näkökulmaasi sekä asettumaan toisen ihmisen asemaan
 • Erilaisuus opitaan valjastamaan yhteistyön rikastajaksi
 • Kaikenlainen kitka vuorovaikutuksessa vähenee, yhteistyö sujuvoituu ja toiminta tehostuu

Verkostoituja menestyy -valmennus

Menestyminen elämässä ja työssä riippuu yhä enemmän ihmisen kyvystä verkostoitua. Verkostot avaavat ovia mielenkiintoisiin työpaikkoihin, varmistavat yritykselle parhaat osaajat ja tuovat asiakkaat ovellesi. Tiesitkö, että sinun ei tarvitse olla sosiaalinen ekstrovertti, jotta voit verkostoitua sujuvasti. Usein kiinnostunut on kaikista kiinnostavin ja jokainen osaa halutessaan esittää kysymyksiä.

Valmennuksen avulla:

 • Opit verkostoitumisen salat ja saat työkalut tulla itse mestariverkostoitujaksi
 • Saat työkaluja oman henkilöbrändisi rakentamiseksi
 • Opit valitsemaan sinua parhaiten palvelevat verkostoitumiskanavat
 • Ymmärrät työntekijälähettilyyden roolin organisaation kokonaisbrändissä

Viestintäammattilaisen vertaisvalmennus

Viestintäammattilaisen rooli on usein yksinäinen. Vain harvassa yrityksessä viestinnälle on omaa osastoa, vaan sitä tekee yksi asiantuntija, ja usein vielä muun työn ohessa. Tiedän tämän, sillä olen itse toiminut siinä roolissa usean vuoden ajan.

Tarjoan vertaistukivalmennusta kaikille yritysviestinnästä vastaaville. Kirkasta omaa ajatteluasi ja löydä uusia tapoja yrityksenne viestinnän viemiseksi uudelle tasolle. Sparrataan ja ideoidaan yhdessä!

Henkilökohtainen valmennus

Räätälöidyt, henkilökohtaiset valmennukset yrittäjälle, omistajalle, toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenelle, esimiehelle ja asiantuntijalle.

Varaa rohkeasti ilmainen tunnustelukerta tästä ja löydetään juuri teidän yrityksellenne sopiva kokonaisuus.

Tutustu valmentajaan – Rohkea Reetta.

Voimavaroja arkeen ja muutoksiin myös Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista