Osallistavat, innostavat ja näkökulmien kehittämiseen haastavat työpajat, valmennukset ja luennot (nyt kaikki myös virtuaalisesti). Konkreettisia ja helposti arkeen vietäviä työkaluja muutosprosessien ja kehittymisen edistämiseksi. Lisää henkilökohtaisia voimavaroja sekä sujuvaa yhteistyötä.

Työelämän muutokset ja vaatimukset asettavat ihmisten jaksamisen koetukselle. Joka päivä pitäisi antaa parhaansa työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi, ja kuitenkin jatkuva muutostilanne ja uuteen sopeutuminen vievät voimavaroja. Oma jaksaminen on koetuksella ja yhteistyö tiimissä saattaa aiheuttaa ristiriitoja.

Mitä jokainen voi tehdä omien voimavarojen ja rohkeuden lisäämiseksi?

Miten voimme yhdessä onnistua paremmin?

Rohkeushypyn osallistavat työyhteisövalmennukset lisäävät jokaisen henkilökohtaisia voimavaroja ja rohkeutta auttaen ihmisiä ja työyhteisöjä löytämään mahdollisuuksia työelämän muutoksissa. Valmennuksissa lisätään luottamusta omiin vahvuuksiin ja kykyihin, opetellaan kohtaamaan ja käsittelemään muutostilanteiden herättämiä epävarmuuden tunteita sekä harjoitetaan ajatuksia kohti positiivisia ja rakentavia malleja.

Valmennusten konkreettisilla ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä ihmiset ja organisaatiot löytävät itsestään piileviä vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytävät tasapainoa ja luottamusta muuttuvassa maailmassa. Kun omat voimavarat ovat tasapainossa, yhteys muihin ihmisiin paranee ja vuorovaikutus ja viestintä ovat vaikuttavampaa.

HUOM! Tällä hetkellä kaikki valmennukset on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisessa ympäristössä.

Suunnitellaan yhdessä juuri teidän työyhteisöllenne sopiva kokonaisuus alla olevien teemojen ympäriltä. Tutustu tarkempiin sisältökuvauksiin:

 • Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin -valmennus
  Konkreettiset työkalut itsensä johtamiseen.

 • Rohkeutta ja luottamusta kohtaamisiin -valmennus
  Konkreettiset työkalut parempaan yhteistyöhön.

Lue asiakkaideni kokemuksia valmennuksista.

Tutustu myös Tulevaisuuden työyhteisötaidot -valmennuskokonaisuuteen.

Asiakasyritykseni kertovat

Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin -valmennus

Reetta veti meille ”Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin” -valmennuksen, joka tarjosi työkaluja arjen- ja työpäivän hallintaan. Valmennus herätti, innosti ja kylvi muutoksen siemenen. Kokonaisuus oli hyvin suunniteltu asiantuntijatyötä tekeville ja tarjosi useita erilaisia ratkaisuja ajankäytön ja voimavarojen hallintaan sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen. Reetan esiintymistapa on innostava ja sopivan rento. Hän vakuutti asiantuntijuudellaan ja sai osallistujat tosissaan pohtimaan omia toiminta- ja ajatustapoja.

Annika Myrsky, Viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija, Sitowise Oy

***

Rohkeutta ja luottamusta kohtaamisiin -valmennus

Reetta piti asiantuntijatiimillemme ”Rohkeutta ja luottamusta kohtaamisiin” -valmennuksen. Valmennus oli tosi toimiva kokonaisuus, jossa oli ajatusten herättelyä ja omaa osallistumista sopivassa suhteessa.

Reetta on persoonana kaikkia innostava ja myös itsensä likoon laittava valmentaja. Omien kokemuksien tuomat esimerkit luovat valmennuksen aidosti mukaansatempaavaksi kokonaisuudeksi. Voin suositella lämpimästi Reettaa valmentajana.

Marika Svärd, HR Director, Staria

Lue lisää asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kokemuksia täältä.

tyoelaman murros Rohkeushyppy

Rohkeutta ja voimavaroja muutoksiin -valmennus
Konkreettiset työkalut itsensä johtamiseen


Millaisin konkreettisin keinoin johtaa itseään ja pysyä tehokkaana, vireänä ja innostuneena omassa työssään isojenkin muutosten keskellä?

Miten oppia lisää, ajatella rohkeasti, haastaa ja kokeilla uutta?

Miten huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan?

Kun maailma ympärillä muuttuu, korostuu luottamuksen rakentuminen sen kautta, mihin itse on mahdollista vaikuttaa. Rohkeus ja motivaatio lisätä itsetuntemusta,  haastaa omaa ajatteluaan, kokeilla uusi toimintatapoja ja löytää keinoja lisätä henkilökohtaisia voimavarojaan – menestyä muutoksessa hyvinvoivana. 

Työnteko on saanut omat lisähaasteensa, kun työ on siirtynyt osittain erilaisiin etätyöympäristöihin ja hybridimalleihin. Työarki on täynnä muutosta ja uuteen sopeutumista. 

Konkreettiset työkalut avuksesi arkeen

Tämä osallistava, ajatuksia herättelevä ja rohkaiseva työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla askellat luottavaisemmin läpi muutosten tuoman epävarmuuden. Löydät keinoja lisätä henkilökohtaisia voimavaroja sekä hyvinvointia silloinkin, kun ympäristö vaatii jatkuvaa joustavuutta ja nopeita muutoksia omassa toiminnassa. 

Lisäät henkilökohtaisia voimavaroja, resilienssiä ja rohkeutta. Saat työkaluja stressinhallintaan, epävarmuuden tunteen käsittelyyn sekä hallinnan tunteen lisäämiseen. Henkilökohtaista rohkeutta ja luottamusta pääset puolestaan lisäämään omia ajatuksia treenaamalla sekä tunnistamalla sinulle luontaisia vahvuuksia. Nämä konkreettiset työkalut ja harjoitukset seuraavat mukanasi arkeen. 

Valmennuksen avulla:

 • Saat konkreettisia työkaluja, joilla voit johtaa itseäsi ja työntekoasi tehokkaammin ja pysyä vireänä ja innostuneena myös muuttuvassa ympäristössä.
 • Saat työkaluja löytää itsestäsi rohkeuden ja voimavarat muutoksessa toimimiseen.
 • Saat työkaluja stressinhallintaan, epävarmuuden tunteen käsittelyyn sekä hallinnan tunteen lisäämiseen.
 • Saat työkaluja tunnistaa omia vahvuuksia ja lisätä itseluottamusta muutoksissa.
 • Saat työkaluja haastaa omaa ajattelua ja luoda kehittymistä tukevia ajattelumalleja.
 • Saat työkaluja motivoitua kohti sinulle ja työllesi tärkeitä tavoitteita.

Rohkeutta ja luottamusta kohtaamisiin -valmennus
Konkreettiset työkalut parempaan yhteistyöhön


Miten sujuvoittaa yhteistyötä ja saavuttaa yhteiset tavoitteet?

Miten ymmärtää erilaisia toimintamalleja sekä vuorovaikutustyylejä?

Miten luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa saa rohkeasti kokeilla ja oppia?

Työyhteisön onnistumisen ja menestymisen taustalla on sujuva vuorovaikutus sekä erilaisuutta arvostava yhteistyö. Tarvitaan ymmärrystä sekä työkaluja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näkökulmien laajentaminen ja ajatusten rohkea haastaminen tukevat kehittymistä, kun se tehdään kunnioittavassa ilmapiirissä.

Yhteistyön onnistumisen ratkaisee kyky luoda psykologisesti turvallinen, rohkaiseva ja avoin ilmapiiri, jossa on lupa kokeilla, onnistua ja oppia. Kohtaamisissa korostuu tunne siitä, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi sekä arvostetuksi omana itsenään.

Tämän mahdollistaa hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, erilaisten toimintamallien ja vuorovaikutustyylien ymmärrys sekä avoin ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Ihmisten erilaisuus tulee pyrkiä hyödyntämään kehittymisen rikastuttajana, ei esteenä.

Konkreettiset työkalut avuksesi yhteistyöhön

Tämä osallistava, yhteistä ymmärrystä lisäävä ja vuorovaikutustaitoja vahvistava työpaja tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla yhteistyö sujuvoituu ja erilaisuus valjastetaan yrityksen menestyksen todelliseksi voimavaraksi.

Opit erilaisista vuorovaikutus- ja toimintatyyleistä. Saat työkaluja laajentaa näkökulmia sekä asettua toisen asemaan. Opit, miten voit luoda ja ylläpitää omalta osaltasi psykologista turvallisuutta, avointa ilmapiiriä sekä luottamusta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.

Valmennuksen avulla:

 • Saat työkaluja, joilla vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvoituvat ja toiminta tehostuu.
 • Saat työkaluja luoda ja ylläpitää omalta osaltasi psykologista turvallisuutta, avointa ilmapiiriä sekä luottamusta viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.
 • Saat työkaluja ymmärtää erilaisia toimintamalleja sekä vuorovaikutustyylejä.
 • Saat työkaluja laajentaa omaa näkökulmaasi ja ymmärtää paremmin muiden näkökulmia. 
 • Saat työkaluja, joilla erilaisuus valjastetaan yhteistyön rikastajaksi.
 • Saat työkaluja lisätä yhteyttä sekä päästä nopeammin samalle aaltopituudelle muiden kanssa.

Yksilövalmennus

Räätälöidyt yksilövalmennukset yrittäjälle, omistajalle, toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenelle, esimiehelle ja asiantuntijalle.

Varaa maksuton tapaaminen tästä ja kartoitetaan juuri sinun kehittymistä tukevat yhteiset askeleet.

Tutustu valmentajaan – Rohkea Reetta.

Voimavaroja arkeen ja muutoksiin myös Rohkeushypyn Facebookista ja Instagramista